Idea Warsztatów

ks. Marcin Cytrycki
Na początku...

Kiedy Adam i Ewa przechadzali się w ogrodzie rajskim, oglądali Boga takiego jakim jest. Oglądali Chwałę Boga, Jego dobroć i piękno, Jego moc i potęgę. Widzieli Boga takiego jakim jest.

Ale wskutek grzechu zostaliśmy pozbawieni Chwały Bożej (Rz 6, 23). Często mówi się wręcz o przepaści, którą wykopał grzech między Bogiem i nami. Nasze poznanie Jego chwały, Jego dobroci i miłości zostało zaburzone. Na szczęście dostąpiliśmy usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. (Rz 6, 24-25). Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zbudował most nad przepaścią grzechu i śmierci i obdarował nas na nowo godnością dziecka Bożego i dziedzica Królestwa.

Psalm 97 mówi o wielkiej chwale i majestacie, który otacza Boga i o którym opowiada całe stworzenie. A kończy się wezwaniem skierowanym do człowieka: Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię! (Ps 97, 12).

Psalm 105 rozpoczyna się następującymi słowami

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!
Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!

Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana!
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!

Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego,
potomstwo Abrahama, Jego słudzy, synowie Jakuba, Jego wybrańcy.

Te kilka zdań sprzed wieków doskonale tłumaczą dlaczego właściwie potrzebne są Warsztaty i Koncert Uwielbienia. Popatrz uważnie na czasowniki, których używa Psalmista. Wszystkie one wyrażają jedno pragnienie Boga i jednocześnie zaproszenie dla człowieka, aby oddał Bogu Chwałę! Warsztaty Uwielbienia to czas, w którym uczymy się „dlaczego” i „jak” mamy oddawać Bogu Chwałę!

Nie możemy nic do Bożej chwały dodać, ani nic jej ująć. Mamy jednak Boże polecenie, by Jego chwałę rozpoznawać, czcić i ogłaszać, wysławiać, być jej odbiciem i dla niej żyć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg na to zasługuje. Jesteśmy Mu winni wszelki hołd, na jaki nas tylko stać. Ponieważ Bóg stworzył wszystko, co istnieje, zasługuje na wszelką i pełną chwałę.

W jaki sposób mamy oddawać Bogu Chwałę?

W swojej modlitwie Arcykapłańskiej, Pan Jezus podpowiada nam jak najlepiej oddać możemy Bogu chwałę: Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. (J 17, 5). A w Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11, 28).

Dla Jezusa oddawanie Chwały Bogu jest jednoznaczne z wypełnianiem Bożej woli, aż do końca, z życiem według Bożych przykazań, zgodnie z wolą Bożą. Oddawanie Bogu chwały nie polega na śpiewaniu pięknych pieśni uwielbienia, ale na życiu, które jest uwielbieniem.

W czasie Warsztatów i Koncertu wkładamy wiele wysiłku i pracy w to, aby wszystko pięknie i bez fałszu zagrało, żeby „dobrze wyszło”. Ale piękne dźwięki biorą się nie tylko z włożonych godzin pracy i ćwiczeń, lecz także, a może przede wszystkim z pięknego serca.

Jeśli nasze serce jest dobrze nastrojone, jeśli nie fałszuje, nie wydaje przekłamanych dźwięków naszych życiowych postaw, wtedy i nasze granie i śpiewanie staje się naprawdę Bogu miłą modlitwą, która płonie i zapala innych do uwielbienia.

Warsztaty Uwielbienia

Trzymając się tego obrazu, Warsztaty Uwielbienia są po to, aby „nastroić swoje serce”, by ono dobrze wybrzmiewało, by nie fałszowało. Dlatego oprócz prób w głosach czy razem z zespołem, jest czas na modlitwę, na Mszę świętą, na słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, jest okazja do sakramentu pokuty. To wszystko narzędzia, które daje nam Bóg we wspólnocie Kościoła, z których warto skorzystać – aby jeszcze lepiej wybrzmiała Chwała Boga.